Loading

طراح 1 ماهه

30 روز
60,000 تومان
diamond-blue.svg
 • ارسال پیامک 250
 • نقشه بازار
 • معاملات درشت
 • مطالب مخصوص کاربران ویژه
 • فیلتر در نقشه بازار
 • اندیکاتور برآیند قدرت خریداران درشت
 • اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور سرانه خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور گوگل ترند
 • اندیکاتور ورود نقدینگی حقیقی
 • اندیکاتور تغییر وضعیت سهامداران عمده
 • اندیکاتور تعداد بازدید
 • امکان جستجو در معاملات درشت
خرید

طراح 2 ماهه

60 روز
120,000 100,000 تومان
diamond-silver.svg
 • ارسال پیامک 500
 • نقشه بازار
 • معاملات درشت
 • مطالب مخصوص کاربران ویژه
 • فیلتر در نقشه بازار
 • اندیکاتور برآیند قدرت خریداران درشت
 • اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور سرانه خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور گوگل ترند
 • اندیکاتور ورود نقدینگی حقیقی
 • اندیکاتور تغییر وضعیت سهامداران عمده
 • اندیکاتور تعداد بازدید
 • امکان جستجو در معاملات درشت
خرید

طرح سه ماهه

90 روز
180,000 130,000 تومان
diamond-gold.svg
 • ارسال پیامک 608
 • نقشه بازار
 • معاملات درشت
 • مطالب مخصوص کاربران ویژه
 • فیلتر در نقشه بازار
 • اندیکاتور برآیند قدرت خریداران درشت
 • اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور سرانه خریدار به فروشنده
 • اندیکاتور گوگل ترند
 • اندیکاتور ورود نقدینگی حقیقی
 • اندیکاتور تغییر وضعیت سهامداران عمده
 • اندیکاتور تعداد بازدید
 • امکان جستجو در معاملات درشت
خرید